Guide till Java 8 Valfritt

1. Översikt

I denna handledning ska vi visa den valfria klassen som introducerades i Java 8.

Syftet med klassen är att tillhandahålla en lösning på typnivå för att representera valfria värden istället för nollreferenser .

För att få en djupare förståelse för varför vi bör bry oss om den valfria klassen, ta en titt på den officiella Oracle-artikeln.

2. Skapa valfria objekt

Det finns flera sätt att skapa valfria objekt.

För att skapa ett tomt valfritt objekt behöver vi helt enkelt använda den tomma () statiska metoden:

@Test public void whenCreatesEmptyOptional_thenCorrect() { Optional empty = Optional.empty(); assertFalse(empty.isPresent()); }

Observera att vi använde metoden isPresent () för att kontrollera om det finns ett värde i det valfria objektet. Ett värde finns endast om vi har skapat Valfritt med ett icke- nollvärde . Vi tittar på metoden isPresent () i nästa avsnitt.

Vi kan också skapa ett valfritt objekt med den statiska metoden () :

@Test public void givenNonNull_whenCreatesNonNullable_thenCorrect() { String name = "baeldung"; Optional opt = Optional.of(name); assertTrue(opt.isPresent()); }

Argumentet som skickas till metoden of () kan dock inte vara null. Annars får vi ett NullPointerException :

@Test(expected = NullPointerException.class) public void givenNull_whenThrowsErrorOnCreate_thenCorrect() { String name = null; Optional.of(name); }

Men om vi förväntar oss några nollvärden kan vi använda metoden ofNullable () :

@Test public void givenNonNull_whenCreatesNullable_thenCorrect() { String name = "baeldung"; Optional opt = Optional.ofNullable(name); assertTrue(opt.isPresent()); }

Genom att göra detta, om vi passerar i en nullreferens , kastar det inte ett undantag utan returnerar ett tomt valfritt objekt:

@Test public void givenNull_whenCreatesNullable_thenCorrect() { String name = null; Optional opt = Optional.ofNullable(name); assertFalse(opt.isPresent()); }

3. Kontrollera närvaro av värde: isPresent () och isEmpty ()

När vi har ett valfritt objekt som returneras från en metod eller skapats av oss kan vi kontrollera om det finns ett värde i det eller inte med metoden isPresent () :

@Test public void givenOptional_whenIsPresentWorks_thenCorrect() { Optional opt = Optional.of("Baeldung"); assertTrue(opt.isPresent()); opt = Optional.ofNullable(null); assertFalse(opt.isPresent()); }

Den här metoden returnerar true om det inslagna värdet inte är null.

Från och med Java 11 kan vi också göra det motsatta med metoden isEmpty :

@Test public void givenAnEmptyOptional_thenIsEmptyBehavesAsExpected() { Optional opt = Optional.of("Baeldung"); assertFalse(opt.isEmpty()); opt = Optional.ofNullable(null); assertTrue(opt.isEmpty()); }

4. Villkorlig åtgärd med ifPresent ()

Den ifPresent () metod gör det möjligt att köra lite kod på inslagna värdet om det visar sig vara icke- noll . Innan valfritt skulle vi göra:

if(name != null) { System.out.println(name.length()); }

Den här koden kontrollerar om namnvariabeln är null eller inte innan den fortsätter att köra någon kod på den. Detta tillvägagångssätt är långt och det är inte det enda problemet - det är också benäget för fel.

Vad garanterar faktiskt att efter att ha skrivit ut variabeln kommer vi inte att använda den igen och sedan glömma att utföra nollkontrollen?

Detta kan resultera i en NullPointerException vid körning om ett nullvärde hittar sin väg in i den koden. När ett program misslyckas på grund av inmatningsproblem är det ofta ett resultat av dålig programmeringsmetod.

Valfritt gör att vi uttryckligen hanterar ogiltiga värden som ett sätt att genomdriva god programmering.

Låt oss nu titta på hur ovanstående kod kan omformuleras i Java 8.

I typisk funktionell programmeringsstil kan vi utföra en åtgärd på ett objekt som faktiskt finns:

@Test public void givenOptional_whenIfPresentWorks_thenCorrect() { Optional opt = Optional.of("baeldung"); opt.ifPresent(name -> System.out.println(name.length())); }

I exemplet ovan använder vi bara två rader kod för att ersätta de fem som fungerade i det första exemplet: en rad för att slå in objektet i ett valfritt objekt och nästa för att utföra implicit validering samt köra koden.

5. Standardvärde med orElse ()

Den orElse () metoden används för att hämta värdet lindade inuti en Valfri instans. Det tar en parameter, som fungerar som ett standardvärde. Den orElse () returnerar metoden inslagna värdet om det är närvarande, och dess argument i övrigt:

@Test public void whenOrElseWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElse("john"); assertEquals("john", name); }

6. Standardvärde med orElseGet ()

Den orElseGet () metoden liknar orElse () . I stället för att ta ett värde att returnera om det valfria värdet inte finns, krävs det ett leverantörsfunktionellt gränssnitt, som åberopas och returnerar värdet på anropet:

@Test public void whenOrElseGetWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElseGet(() -> "john"); assertEquals("john", name); }

7. Skillnad mellan orElse och orElseGet ()

För många programmerare som är nya för Optional eller Java 8 är skillnaden mellan orElse () och orElseGet () inte tydlig. I själva verket ger dessa två metoder intrycket att de överlappar varandra i funktionalitet.

Det finns dock en subtil men mycket viktig skillnad mellan de två som kan påverka prestandan för vår kod drastiskt om den inte är väl förstådd.

Låt oss skapa en metod som heter getMyDefault () i testklassen , som inte tar några argument och returnerar ett standardvärde:

public String getMyDefault() { System.out.println("Getting Default Value"); return "Default Value"; }

Låt oss se två tester och observera deras biverkningar för att fastställa var orElse () och orElseGet () överlappar varandra och var de skiljer sig åt:

@Test public void whenOrElseGetAndOrElseOverlap_thenCorrect() { String text = null; String defaultText = Optional.ofNullable(text).orElseGet(this::getMyDefault); assertEquals("Default Value", defaultText); defaultText = Optional.ofNullable(text).orElse(getMyDefault()); assertEquals("Default Value", defaultText); }

I exemplet ovan slår vi in ​​en nulltext inuti ett valfritt objekt och försöker få det inslagna värdet med var och en av de två metoderna.

Biverkningen är:

Getting default value... Getting default value...

Den getMyDefault () metoden anropas i varje fall. Det händer så att när det inslagna värdet inte finns, så fungerar både orElse () och orElseGet () exakt på samma sätt.

Låt oss nu köra ett nytt test där värdet är närvarande, och helst bör standardvärdet inte ens skapas:

@Test public void whenOrElseGetAndOrElseDiffer_thenCorrect() { String text = "Text present"; System.out.println("Using orElseGet:"); String defaultText = Optional.ofNullable(text).orElseGet(this::getMyDefault); assertEquals("Text present", defaultText); System.out.println("Using orElse:"); defaultText = Optional.ofNullable(text).orElse(getMyDefault()); assertEquals("Text present", defaultText); }

I exemplet ovan slår vi inte längre in ett nullvärde och resten av koden förblir densamma.

Låt oss nu titta på bieffekten av att köra den här koden:

Using orElseGet: Using orElse: Getting default value...

Observera att när man använder orElseGet () för att hämta det inslagna värdet åberopas inte ens getMyDefault () -metoden eftersom det inneslutna värdet är närvarande.

Men när du använder orElse () , oavsett om det inslagna värdet finns eller inte, skapas standardobjektet. Så i det här fallet har vi precis skapat ett överflödigt objekt som aldrig används.

I det här enkla exemplet finns det ingen betydande kostnad för att skapa ett standardobjekt, eftersom JVM vet hur man hanterar sådant. Men när en metod som getMyDefault () måste ringa ett webbtjänst eller till och med fråga efter en databas blir kostnaden mycket uppenbar.

8. Undantag med orElseThrow ()

The orElseThrow() method follows from orElse() and orElseGet() and adds a new approach for handling an absent value.

Instead of returning a default value when the wrapped value is not present, it throws an exception:

@Test(expected = IllegalArgumentException.class) public void whenOrElseThrowWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElseThrow( IllegalArgumentException::new); }

Method references in Java 8 come in handy here, to pass in the exception constructor.

Java 10 introduced a simplified no-arg version of orElseThrow() method. In case of an empty Optional it throws a NoSuchElelementException:

@Test(expected = NoSuchElementException.class) public void whenNoArgOrElseThrowWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElseThrow(); }

9. Returning Value With get()

The final approach for retrieving the wrapped value is the get() method:

@Test public void givenOptional_whenGetsValue_thenCorrect() { Optional opt = Optional.of("baeldung"); String name = opt.get(); assertEquals("baeldung", name); }

However, unlike the previous three approaches, get() can only return a value if the wrapped object is not null; otherwise, it throws a no such element exception:

@Test(expected = NoSuchElementException.class) public void givenOptionalWithNull_whenGetThrowsException_thenCorrect() { Optional opt = Optional.ofNullable(null); String name = opt.get(); }

This is the major flaw of the get() method. Ideally, Optional should help us avoid such unforeseen exceptions. Therefore, this approach works against the objectives of Optional and will probably be deprecated in a future release.

So, it's advisable to use the other variants that enable us to prepare for and explicitly handle the null case.

10. Conditional Return With filter()

We can run an inline test on our wrapped value with the filter method. It takes a predicate as an argument and returns an Optional object. If the wrapped value passes testing by the predicate, then the Optional is returned as-is.

However, if the predicate returns false, then it will return an empty Optional:

@Test public void whenOptionalFilterWorks_thenCorrect() { Integer year = 2016; Optional yearOptional = Optional.of(year); boolean is2016 = yearOptional.filter(y -> y == 2016).isPresent(); assertTrue(is2016); boolean is2017 = yearOptional.filter(y -> y == 2017).isPresent(); assertFalse(is2017); }

The filter method is normally used this way to reject wrapped values based on a predefined rule. We could use it to reject a wrong email format or a password that is not strong enough.

Let's look at another meaningful example. Say we want to buy a modem, and we only care about its price.

We receive push notifications on modem prices from a certain site and store these in objects:

public class Modem { private Double price; public Modem(Double price) { this.price = price; } // standard getters and setters }

We then feed these objects to some code whose sole purpose is to check if the modem price is within our budget range.

Let's now take a look at the code without Optional:

public boolean priceIsInRange1(Modem modem) { boolean isInRange = false; if (modem != null && modem.getPrice() != null && (modem.getPrice() >= 10 && modem.getPrice() <= 15)) { isInRange = true; } return isInRange; }

Pay attention to how much code we have to write to achieve this, especially in the if condition. The only part of the if condition that is critical to the application is the last price-range check; the rest of the checks are defensive:

@Test public void whenFiltersWithoutOptional_thenCorrect() { assertTrue(priceIsInRange1(new Modem(10.0))); assertFalse(priceIsInRange1(new Modem(9.9))); assertFalse(priceIsInRange1(new Modem(null))); assertFalse(priceIsInRange1(new Modem(15.5))); assertFalse(priceIsInRange1(null)); }

Apart from that, it's possible to forget about the null checks over a long day without getting any compile-time errors.

Now let's look at a variant with Optional#filter:

public boolean priceIsInRange2(Modem modem2) { return Optional.ofNullable(modem2) .map(Modem::getPrice) .filter(p -> p >= 10) .filter(p -> p <= 15) .isPresent(); }

The map call is simply used to transform a value to some other value. Keep in mind that this operation does not modify the original value.

In our case, we are obtaining a price object from the Model class. We will look at the map() method in detail in the next section.

First of all, if a null object is passed to this method, we don't expect any problem.

Secondly, the only logic we write inside its body is exactly what the method name describes — price-range check. Optional takes care of the rest:

@Test public void whenFiltersWithOptional_thenCorrect() { assertTrue(priceIsInRange2(new Modem(10.0))); assertFalse(priceIsInRange2(new Modem(9.9))); assertFalse(priceIsInRange2(new Modem(null))); assertFalse(priceIsInRange2(new Modem(15.5))); assertFalse(priceIsInRange2(null)); }

The previous approach promises to check price range but has to do more than that to defend against its inherent fragility. Therefore, we can use the filter method to replace unnecessary if statements and reject unwanted values.

11. Transforming Value With map()

In the previous section, we looked at how to reject or accept a value based on a filter.

We can use a similar syntax to transform the Optional value with the map() method:

@Test public void givenOptional_whenMapWorks_thenCorrect() { List companyNames = Arrays.asList( "paypal", "oracle", "", "microsoft", "", "apple"); Optional
  
   listOptional = Optional.of(companyNames); int size = listOptional .map(List::size) .orElse(0); assertEquals(6, size); }
  

In this example, we wrap a list of strings inside an Optional object and use its map method to perform an action on the contained list. The action we perform is to retrieve the size of the list.

The map method returns the result of the computation wrapped inside Optional. We then have to call an appropriate method on the returned Optional to retrieve its value.

Notice that the filter method simply performs a check on the value and returns a boolean. The map method however takes the existing value, performs a computation using this value, and returns the result of the computation wrapped in an Optional object:

@Test public void givenOptional_whenMapWorks_thenCorrect2() { String name = "baeldung"; Optional nameOptional = Optional.of(name); int len = nameOptional .map(String::length) .orElse(0); assertEquals(8, len); }

We can chain map and filter together to do something more powerful.

Let's assume we want to check the correctness of a password input by a user. We can clean the password using a map transformation and check its correctness using a filter:

@Test public void givenOptional_whenMapWorksWithFilter_thenCorrect() { String password = " password "; Optional passOpt = Optional.of(password); boolean correctPassword = passOpt.filter( pass -> pass.equals("password")).isPresent(); assertFalse(correctPassword); correctPassword = passOpt .map(String::trim) .filter(pass -> pass.equals("password")) .isPresent(); assertTrue(correctPassword); }

As we can see, without first cleaning the input, it will be filtered out — yet users may take for granted that leading and trailing spaces all constitute input. So, we transform a dirty password into a clean one with a map before filtering out incorrect ones.

12. Transforming Value With flatMap()

Just like the map() method, we also have the flatMap() method as an alternative for transforming values. The difference is that map transforms values only when they are unwrapped whereas flatMap takes a wrapped value and unwraps it before transforming it.

Previously, we created simple String and Integer objects for wrapping in an Optional instance. However, frequently, we will receive these objects from an accessor of a complex object.

To get a clearer picture of the difference, let's have a look at a Person object that takes a person's details such as name, age and password:

public class Person { private String name; private int age; private String password; public Optional getName() { return Optional.ofNullable(name); } public Optional getAge() { return Optional.ofNullable(age); } public Optional getPassword() { return Optional.ofNullable(password); } // normal constructors and setters }

We would normally create such an object and wrap it in an Optional object just like we did with String.

Alternatively, it can be returned to us by another method call:

Person person = new Person("john", 26); Optional personOptional = Optional.of(person);

Notice now that when we wrap a Person object, it will contain nested Optional instances:

@Test public void givenOptional_whenFlatMapWorks_thenCorrect2() { Person person = new Person("john", 26); Optional personOptional = Optional.of(person); Optional
  
   nameOptionalWrapper = personOptional.map(Person::getName); Optional nameOptional = nameOptionalWrapper.orElseThrow(IllegalArgumentException::new); String name1 = nameOptional.orElse(""); assertEquals("john", name1); String name = personOptional .flatMap(Person::getName) .orElse(""); assertEquals("john", name); }
  

Here, we're trying to retrieve the name attribute of the Person object to perform an assertion.

Note how we achieve this with map() method in the third statement, and then notice how we do the same with flatMap() method afterwards.

The Person::getName method reference is similar to the String::trim call we had in the previous section for cleaning up a password.

The only difference is that getName() returns an Optional rather than a String as did the trim() operation. This, coupled with the fact that a map transformation wraps the result in an Optional object, leads to a nested Optional.

While using map() method, therefore, we need to add an extra call to retrieve the value before using the transformed value. This way, the Optional wrapper will be removed. This operation is performed implicitly when using flatMap.

13. Chaining Optionals in Java 8

Sometimes, we may need to get the first non-empty Optional object from a number of Optionals. In such cases, it would be very convenient to use a method like orElseOptional(). Unfortunately, such operation is not directly supported in Java 8.

Let's first introduce a few methods that we'll be using throughout this section:

private Optional getEmpty() { return Optional.empty(); } private Optional getHello() { return Optional.of("hello"); } private Optional getBye() { return Optional.of("bye"); } private Optional createOptional(String input) { if (input == null || "".equals(input) || "empty".equals(input)) { return Optional.empty(); } return Optional.of(input); }

In order to chain several Optional objects and get the first non-empty one in Java 8, we can use the Stream API:

@Test public void givenThreeOptionals_whenChaining_thenFirstNonEmptyIsReturned() { Optional found = Stream.of(getEmpty(), getHello(), getBye()) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst(); assertEquals(getHello(), found); }

The downside of this approach is that all of our get methods are always executed, regardless of where a non-empty Optional appears in the Stream.

If we want to lazily evaluate the methods passed to Stream.of(), we need to use the method reference and the Supplier interface:

@Test public void givenThreeOptionals_whenChaining_thenFirstNonEmptyIsReturnedAndRestNotEvaluated() { Optional found = Stream.
  
   >of(this::getEmpty, this::getHello, this::getBye) .map(Supplier::get) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst(); assertEquals(getHello(), found); }
  

In case we need to use methods that take arguments, we have to resort to lambda expressions:

@Test public void givenTwoOptionalsReturnedByOneArgMethod_whenChaining_thenFirstNonEmptyIsReturned() { Optional found = Stream.
  
   >of( () -> createOptional("empty"), () -> createOptional("hello") ) .map(Supplier::get) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst(); assertEquals(createOptional("hello"), found); }
  

Often, we'll want to return a default value in case all of the chained Optionals are empty. We can do so just by adding a call to orElse() or orElseGet():

@Test public void givenTwoEmptyOptionals_whenChaining_thenDefaultIsReturned() { String found = Stream.
  
   >of( () -> createOptional("empty"), () -> createOptional("empty") ) .map(Supplier::get) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst() .orElseGet(() -> "default"); assertEquals("default", found); }
  

14. JDK 9 Optional API

The release of Java 9 added even more new methods to the Optional API:

 • or() method for providing a supplier that creates an alternative Optional
 • ifPresentOrElse() method that allows executing an action if the Optional is present or another action if not
 • stream() method for converting an Optional to a Stream

Here is the complete article for further reading.

15. Misuse of Optionals

Finally, let's see a tempting, however dangerous, way to use Optionals: passing an Optional parameter to a method.

Imagine we have a list of Person and we want a method to search through that list for people with a given name. Also, we would like that method to match entries with at least a certain age, if it's specified.

With this parameter being optional, we come with this method:

public static List search(List people, String name, Optional age) { // Null checks for people and name return people.stream() .filter(p -> p.getName().equals(name)) .filter(p -> p.getAge().get() >= age.orElse(0)) .collect(Collectors.toList()); }

Then we release our method, and another developer tries to use it:

someObject.search(people, "Peter", null);

Now the developer executes its code and gets a NullPointerException.There we are, having to null check our optional parameter, which defeats our initial purpose in wanting to avoid this kind of situation.

Here are some possibilities we could have done to handle it better:

public static List search(List people, String name, Integer age) { // Null checks for people and name final Integer ageFilter = age != null ? age : 0; return people.stream() .filter(p -> p.getName().equals(name)) .filter(p -> p.getAge().get() >= ageFilter) .collect(Collectors.toList()); }

There, the parameter's still optional, but we handle it in only one check.

Another possibility would have been to create two overloaded methods:

public static List search(List people, String name) { return doSearch(people, name, 0); } public static List search(List people, String name, int age) { return doSearch(people, name, age); } private static List doSearch(List people, String name, int age) { // Null checks for people and name return people.stream() .filter(p -> p.getName().equals(name)) .filter(p -> p.getAge().get().intValue() >= age) .collect(Collectors.toList()); }

That way we offer a clear API with two methods doing different things (though they share the implementation).

So, there are solutions to avoid using Optionals as method parameters. The intent of Java when releasing Optional was to use it as a return type, thus indicating that a method could return an empty value. As a matter of fact, the practice of using Optional as a method parameter is even discouraged by some code inspectors.

16. Optional and Serialization

As discussed above, Optional is meant to be used as a return type. Trying to use it as a field type is not recommended.

Additionally, using Optional in a serializable class will result in a NotSerializableException. Our article Java Optional as Return Type further addresses the issues with serialization.

And, in Using Optional With Jackson, we explain what happens when Optional fields are serialized, along with a few workarounds to achieve the desired results.

17. Conclusion

In this article, we covered most of the important features of Java 8 Optional class.

We briefly explored some reasons why we would choose to use Optional instead of explicit null checking and input validation.

Vi lärde oss också hur man får värdet av ett valfritt , eller ett standardvärde om det är tomt, med metoderna get () , ellerElse () och orElseGet () (och såg den viktiga skillnaden mellan de två sista).

Sedan såg vi hur vi kan transformera eller filtrera våra valfria s med map (), flatMap () och filter () . Vi diskuterade vad ett flytande API Optional erbjuder, eftersom det gör att vi enkelt kan kedja de olika metoderna.

Slutligen såg vi varför det är en dålig idé att använda valfria s som metodparametrar och hur man undviker det.

Källkoden för alla exempel i artikeln finns på GitHub.